Allmänna villkor för advokatuppdrag

1. Tillämpningsområde
Förestående villkor ska äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och advokaten, hans biträden och den advokatbyrå där dessa verkar (i det följande gemensamt benämnda ”Advokatbyrån”), å den andra. Villkoren ska, såvitt avser punkterna 4 och 5 nedan, även äga tillämpning i fall där sådan person fullgör uppdrag såsom styrelseledamot, revisor eller skiljeman.

2. Förhållandet till god advokatsed m m
Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta
I anslutning till att uppdraget accepteras ska Advokatbyrån lämna uppgift om principerna för sin debitering och om vilka faktureringsrutiner som kommer att tillämpas. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag beaktas bl a uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse. Accepterar Advokatbyrån uppdrag med författningsenlig ersättningsnorm (ex rättshjälp eller offentlig försvarare) eller med ersättningsnorm från försäkringsgivare (rättsskydd) eller liknande, ska avtal om arvode enligt normen anses föreligga. För det fall full begärd ersättning inte utbetalas av försäkringsgivare, åligger det klienten att erlägga överskjutande belopp.

Arvode debiteras genom delfaktura, á conto-faktura eller fakturering efter avslutande av uppdraget. Advokatbyrån avgör vilken faktureringsrutin som i varje enskilt ärende ska tillämpas. Med delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av advokatens arbete som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment. Med fakturering á conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode á conto redovisas i slutfaktura.

Saknar faktura bestämd förfallodag ska betalning erläggas senast en månad från det fakturan avsänts eller krav på betalning eljest framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. Ansvarsbegränsning
Advokatbyrån, som omfattas av obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret ska vara begränsat till 3.000.000 kronor.

5. Tvister
Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd åligger det advokaten att upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Övriga tvister i anledning av uppdragsavtalet ska hänskjutas till avgörande av svensk domstol.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

6. Tillämplig lag
Uppdragsavtalet ska vara underkastat svensk rätt.